ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ“

 ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ“

 
„България Хотел Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 204994137, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Славянска“ №29, ет. 2, хотел „България“ Бургас,  е администратор на лични данни и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за хотел „България“ и за официалния му сайт.
Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля, запознайте се със съдържанието и, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния е-mail адрес: r.boneva@chernomorebg.com
Данни за контакт с дружеството
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:
r.boneva@chernomorebg.com
+359 884 062928| Варна 9000, бул. „Сливница“ 33
Назад