Правила за резервиране, настаняване, престой и освобождаване на стаите в хотел _България_

 

 

Правила

за резервиране, настаняване, престой и освобождаване на стаите в Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас

 

Скъпи гости,

Благодарим Ви, че избрахте Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас!

 

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД като ХОТЕЛИЕР по повод предоставяните от Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас услуги на гостите на хотела.

 

1.    УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

1.1. Резервация в Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас може да направите по един от следните начини:

·      чрез e-mail:booking@bulgaria-hotel.com;

·      на телефон: + 359 56 87 52 27;

     мобилен + 359 888 38 95 65.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас  e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно информацията за Вашата резервация и се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

1.4. След получаване на пълно предплащане, моля вижте договора. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.5. При не извършено плащане в рамките на описания по договор срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.6. Когато клиент направи резервация в Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

 

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

·  чрез e-mail: booking@bulgaria-hotel.com;  

2.2. ХОТЕЛИЕРЪТ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от ХОТЕЛИЕРА, причини. В тези случаи ХОТЕЛИЕРЪТ:

·   предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени;

·   възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

 

·     при освобождаване на стаята до 15:00 часа се дължи такса, според обявените условия за късно освобождаване;

 

·     при освобождаване на стаята след 15:00 часа се дължи заплащане в размер  на  100 (сто) % от стойността на нощувката.

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3.  В хотела не се приемат домашни любимци.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи,  удостоверяващи самоличността на гостите.  Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставят на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Декларираните от Вас  имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент - фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.

 

4. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. В брой в хотела /в български лева/.

4.2. С дебитна или кредитна карта.

4.3. С банков превод авансово по следната банкова сметка: 

Титуляр:

БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ЕИК 204994137

ДДС № BG204994137

гр. София, район Средец, ул. „Славянска“              № 29, ет. 2

Иван Димитров Иванов - Изпълнителен директор

МОЛ: Иван Димитров Иванов

 

Адрес на обекта:  

гр. Бургас, ул. „Александровска“ №21

 

Банка: „Юробанк България“ АД

IBAN: BG08BPBI79401084251102

BIC: BPBIBGSF

Валута: BGN/лева

 

 

Банка: „Юробанк България“ АД

IBAN: BG17BPBI79401484251101

BIC/SWIFT: BPBIBGSF

 

Валута: EUR/евро

 

5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

5.1. ХОТЕЛИЕРЪТ поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

5.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

5.3. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да  бъдат заплатени отделно.

5.4. Според разпоредбите на националното законодателство, тютюнопушенето в закрити обществени места е забранено. Бизнес хотел БЪЛГАРИЯ, гр. Бургас е място за непушачи, а  ХОТЕЛИЕРЪТ спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага неустойка в размер на 100 лева за всеки конкретен случай, която ще бъде добавена към сметката на стаята. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

5.5. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

5.6. ХОТЕЛИЕРЪТ си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, ХОТЕЛИЕРЪТ има правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение.

5.7. ХОТЕЛИЕРЪТ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

5.8. Рекламации относно ползвани услуги могат да бъдат предявени до напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.9. При освобождаване на стаята гостите изчакват на рецепция за уточняване на консумацията от мини бара. Ако бъдат установени вреди на хотелския инвентар, те се заплащат по установен Ценоразпис на хотела, наличен във всяка стая.

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1.  За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Окръжен съд Бургас.

 

 

 

Ще се радваме да бъдете наши гости отново!

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

„БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

 

 

 

 

 

 

 

....................................

/Иван Иванов/

 

General Terms and Conditions

 

for Accommodation, Stay, Booking and Checkout of the rooms at Business hotel BULGARIA, city of Burgas

 

Dear guests,

Thank You for choosing Business hotel BULGARIA, city of Burgas for your stay!

 

These general terms and conditions regulate the relations between „BULGARIA HOTEL MANAGEMENT“ LTD as a HOTELIER in connection with the services provided by Business hotel BULGARIA, city of Burgas to the hotel guests.

 

 

1.RESERVATION TERMS AND CONDITIONS

1.1. You can make a reservation in Business hotel BULGARIA, city of Burgas using one of the following ways:

   —  by e-mail: booking@bulgaria-hotel.com;

   —  by phone: + 359 56 87 52 27;

           mobile: + 359 888 38 95 65.

1.2. After we receive and process your request, we will contact you to confirm the possibility of accommodation.

1.3. You will receive a confirmation for your reservation through the e-mail specified by you. The reference describes the type and number of the booked rooms, the dates of check-in and check-out, the number of the adults and children indicated in the booking request, as well as the amount due. Please, read the information about your reservation carefully and contact us in case a correction is necessary.

 

1.4. After receiving a full prepayment, please, see the contract. Your reservation is valid and is deemed definitively CONFIRMED.

 

1.5. In case of non-payment within the time described in the contract, the hotel reserves the right to cancel the reservation that has been made.

1.6. When a customer makes a reservation at Business hotel BULGARIA, city of Burgas, it is deemed that they have read the present general terms and conditions and agree with them.

 

2.TERMS AND CONDITIONS FOR CANCELLATION OF A RESERVATION

2.1. You can cancel a reservation made by you in one of the following ways:

 

  — by e-mail: booking@bulgaria-hotel.com;

2.2. The HOTELIER reserves the right to cancel a confirmed and paid reservation in case of force majeure and other reasons beyond the control of the HOTELIER. In these cases the HOTELIER:

 

  

 

 

 

   — offers accommodation for another period, while maintaining the same conditions and prices;

   — refunds the deposit paid by the customer within a 30 (thirty)-day period from the date of receipt of a written request for this, from the tourist, and does not owe a penalty to the same.

 

 

3. ACCOMMODATION CONDITIONS

3.1. Check-in and check-out times:

 

Check-in: after 2:00 p.m.

Check out: until 12:00 noon.

When the room is vacated later, an additional fee is to be paid as follows:

— when the room is vacated by 3:00 p.m., a fee is due according to the announced conditions for late check-out;

— when the room is vacated after 3:00 p.m., a payment is due in the amount of 100 (one hundred) % of the cost of the hotel overnight.

3.2. Reservations are kept until 12:00 midnight on the respective day of arrival.

3.3. The hotel does not accept pets.

3.4. Accommodation at the hotel is done by presenting personal documents proving the identity of the guests. The data provided by you are protected according to the Personal Data Protection Act and the regulations governing the protection of information and are processed and/or provided to third parties by the HOTELIER only in connection with the implementation of the established requirements of the Tourism Act. The declared email or phone number will be used to receive official correspondence in your capacity as a customer - invoices, information, notifications, notices and others.

 

 

 

 

 

4. METHODS OF PAYMENT

4.1. In cash at the hotel /in Bulgarian levs/.

4.2. By debit or credit card.

4.3. By bank transfer in advance to the following bank account:

Holder:

BULGARIA HOTEL MANAGEMENT LTD

UIC 204994137

VAT No. BG204994137

City of Sofia, region of Sredets, 29 Slavyanska Str., fl. 2

Ivan Dimitrov Ivanov - Managing Director

 

 

Financially liable person:  Ivan Dimitrov Ivanov

Address of the site:

city of Burgas, 21 Aleksandrovska Str.

 

Bank: Eurobank Bulgaria AD

IBAN: BG08BPBI79401084251102

BIC: BPBIBGSF

Currency: BGN/ Bulgarian levs

 

Bank: Eurobank Bulgaria AD

IBAN: BG17BPBI79401484251101

BIC/SWIFT: BPBIBGSF

 

Currency: EUR/euro

 

 

 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

5.1. The HOTELIER undertakes to provide the hotel guests with the services requested and paid by them in full.

5.2. Amounts for requested but not fully or partially used services due to the fault of the hotel guests are not refundable.

5.3. The costs for additional services are not automatically calculated in the final price and are to be paid separately.

5.4. According to the provisions of the national legislation, smoking in enclosed public places is prohibited. Business hotel BULGARIA, city of Burgas is a place for non-smokers, and the HOTELIER follows a no-smoking policy in all indoor areas of the hotel, including: guest rooms, public areas and corridors. For guests who fail to comply with our policy, a penalty of BGN 100 is imposed for each specific case, which will be added to the room bill. The designated smoking areas are located within the outdoor space of the hotel.

 

5.5. The hotel guests assume the responsibility to observe the generally accepted standards of good behavior during their stay at the hotel. All costs for material damages to the hotel are paid by the persons who have caused them.

5.6. The HOTELIER reserves the right not to tolerate unacceptable levels of noise or unacceptable behavior of the guests. In case of refusal to comply with the requirements, the HOTELIER has the right to terminate the guest stay without being responsible for refunds or compensation.

5.7. The HOTELIER is not responsible for lost, forgotten or stolen items from the rooms, restaurants or pool, as well as for damage caused by third parties. The guests of the hotel are obliged not to leave their children unattended on the territory of the hotel. The hotel is not responsible for persons below the age of 18 who have been left unattended.

5.8. Complaints regarding services already used can be made only until you leave the hotel. All costs for caused material damage to the hotel are payable by the customer.

5.9. Upon checkout of the room, guests should wait at the reception desk until the consumption of the minibar is specified. If damages to the hotel equipment are found, they are paid according to the established Hotel Price List available in each room.

 

 

 

6. FINAL PROVISIONS

6.1. The relevant provisions of the legislation of the Republic of Bulgaria apply to any disputes and legal issues unsettled by these General Terms and Conditions. The disputes that have arisen are to be resolved through negotiations between the parties. If it is impossible to resolve the dispute on a voluntary basis, it shall be referred to the relevant competent court on the territory of the Burgas District Court.

 

 

 

 

 

 

We will be happy to see you again as our guests!

 

 

 

EXECUTIVE DIRECTOR OF BULGARIA HOTEL MANAGEMENT LTD

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

/Ivan Ivanov/

 
 
 

 

Назад